Vaccine News

News Release

ประชุมหารือร่างสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี

July 18, 2018

>> Read More

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global health opportunities by implementing WHO recommendations for Influenza prevention.”

July 17, 2018

>> Read More

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA

July 10, 2018

>> Read More

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

June 25, 2018

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการคุณสมบัติการกระตุ้นของ CpG oligonucleotides ที่มีองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ดัดแปรเพื่อใช้เป้นสารเสริมฤทธิ์สำหรับวัคซีน ปี 2561

July 13, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีน ปี 2561

July 13, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการทดสอบความปลอดภัยและกระตุ้มภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบโรคมือเท้าปากชนิด Inactived Enterovirus - 71 ในกระต่าย ปี 2561

July 13, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการศึกษาวิจัยแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันในเด็กไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค 2 เข็ม และ 3 เข็ม ปี 2561

July 13, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเปิดบ้านภายใต้เครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ

July 17, 2018

>> Read More

การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมในประเทศ

       

July 09, 2018

>> Read More

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กำหนดแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค.2561

       

July 05, 2018

>> Read More

ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาของประเทศ ครั้งที่ 3/2561

      

June 29, 2018

>> Read More

Academic News

ประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

August 17, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนฯ

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ไข้หวัดใหญ่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน

  

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย

  

August 07, 2017

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนวก.วัคซีน จำนวน 2 อัตรา ปี 2561

February 23, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

February 16, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

  

February 06, 2018

>> Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

December 28, 2017

>> Read More