ข่าวประชาสัมพันธ์

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ

November 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในประเทศ

November 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ

November 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AVSSR

November 26, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สวช. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

                

December 09, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. รับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ ITA ระดับ A ประจำปี 2562

      

December 06, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีนชาติ” เดินหน้าวางระบบข้อมูลติดตามการรับวัคซีนของคนไทยตลอดทุกช่วงวัย

       

November 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

            

November 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สธ. เร่งกำจัดหัดภายในปี 2563 เด็ก 1 - 12 ปี ฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

            

November 14, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ผู้นำอาเซียนประกาศ! ความมั่นคงทางสุขภาพต้องมาจากความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน!

             

November 06, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เกือบทศวรรษวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สวช.ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวัคซีนในประเทศ

                  

July 02, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

November 14, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 22, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 21, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบัญชี

October 17, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด