การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ (ITA)

 

can't loaded the image.   โครงสร้างหน่วยงาน

can't loaded the image.   ภารกิจของหน่วยงาน

can't loaded the image.   ผู้บริหารหน่วยงาน

can't loaded the image.   นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

can't loaded the image.   แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

can't loaded the image.   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

can't loaded the image.   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

can't loaded the image.   มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

can't loaded the image.   มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

can't loaded the image.   แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา

can't loaded the image.   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี

- ไตรมาส 1 ปี 2561
- ไตรมาส 2 ปี 2561

can't loaded the image.   การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประชุมบอร์ดครั้งที่ 1 ปี 2561
- รายงานประชุมบอร์ดครั้งที่ 4 ปี 2561