รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนกันยายน 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนสิงหาคม 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนกรกฎาคม 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนมิถุนายน 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนพฤษภาคม 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนเมษายน 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนมีนาคม 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนมกราคม 2559
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนธันวาคม 2558
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนพฤศจิกายน 2558
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 เดือนตุลาคม 2558