สวช. ประชุมแนวทางการควบคุมกำกับการวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการผลิตวัคซีน COVID – 19

เมื่อวันที่  24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมแอมเบอร์  โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์  นพ.นคร  เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมแนวทางการควบคุมกำกับการวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการผลิตวัคซีน
 COVID – 19  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนในประเทศ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เกณฑ์กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศทั้งระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่รับฟังทางออนไลน์ รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด มากกว่า 140 คน  
นพ.นคร กล่าวว่า การวิจัยพัฒนาวัคซีนนั้น ไม่ใช่แค่การพึ่งพาตนเอง เราหวังจะเป็นที่พึ่งให้กับภูมิภาคของเราด้วย ขณะนี้ประเทศมี Blueprint เพื่อประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยยุทธศาสตร์แรกคือ การนำวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพจากต่างประเทศเข้ามาทดสอบในประเทศไทย โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ที่จะมาทำการทดสอบในมนุษย์ เราก็จะได้วางแผนการซื้อวัคซีนล่วงหน้าได้ทันท่วงที ยุทธศาสตร์ที่สองคือ การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศ นอกจากจะเป็นการสร้างศักยภาพภายในประเทศของเราแล้ว ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด เราจะมีบุคลากร รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการผลิต ต่อไป  ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ข้อ ต้องทำร่วมกันแบบคู่ขนาน ต้องรอบคอบ รัดกุม ในแต่ละขั้นตอน และเร่งรัด เพราะทุกอย่างถูกกำหนดด้วยกรอบเวลา
การประชุมประกอบด้วยการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ในหัวข้อแนวทางการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน COVID-19 ที่สามารถใช้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้  โดย ดร.เภสัชกรสุชาติ  จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, การทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง และการเตรียมทดสอบวัคซีนในมนุษย์ ระยะที่ 1 โดย ดร.เภสัชกร ชัชช์กุญช์ เตชะกิตติโรจน์ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, การรับรอง GMP ในส่วนการผลิตวัคซีนโควิด โดย เภสัชกรหญิง อชิรญา  ไพรสุวรรณ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแนวทางการทดสอบคุณภาพวัคซีนโควิด โดย ดร.สุภาพร  ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 25/06/63