สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน ติดตามความพร้อม และขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ รองรับสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน

 

เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท โกลบอลเทค จำกัด และผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านวัคซีน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการผลิตวัคซีนโควิดสำหรับใช้ในประเทศ รวมทั้งรับทราบแผนการพัฒนาวัคซีนโควิดของหน่วยงานเครือข่ายด้านการผลิตวัคซีนของประเทศ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด (สุขุมวิท) โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน และโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ องค์การเภสัชกรรม จ.สระบุรี โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานเครือข่ายด้านการผลิตวัคซีนของประเทศ ทั้ง 4 แห่ง ให้การต้อนรับ สำหรับความคืบหน้าสรุปผลการหารือในแต่ละด้านจะนำเสนอให้ติดตามต่อไป

 

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 14/05/63