รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

1. สถานการณ์ทั่วโลกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 16 เมษายน 2563 (7.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อจำนวน 2,081,770 ราย เสียชีวิต 134,508 ราย ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่มียอดผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 644,061 ราย เสียชีวิต 28,526 ราย สเปนพบผู้ป่วย 180,659 ราย เสียชีวิต
18,812 ราย และอิตาลีพบผู้ป่วย 165,155 ราย เสียชีวิต 21,645 ราย
2. สถานการณ์ในประเทศไทย (15 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) มีจำนวนผู้ป่วยกลับบ้านได้มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งมีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 96 ราย (สะสม 1,593 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง รายงานวันนี้ 29 ราย
ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเหลือ 1,033 ราย
โดยผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย เป็นลำดับที่ 2,644-2,672 จำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 14 ราย (ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย / พบผู้ป่วยที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, ภูเก็ต, ชุมพร, กรุงเทพฯ)
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย (กลับจากอังกฤษ)
2.2 ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
2.3 อาชีพเสี่ยง 2 ราย (เป็นพนักงานบริษัท สัมผัสกับชาวต่างชาติ)
กลุ่มที่ 3 ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 10 ราย
วันนี้ ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย
รายที่ 1 เป็นชายสัญชาติมาเลเซีย อายุ 55 ปี อาชีพไกด์ทัวร์ ไม่มีโรคประจำตัว มีประวัติเสี่ยงคือ เป็นไกด์ทัวร์ไปประเทศจอร์เจีย และมีลูกทัวร์เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ด้วยอาการไอ มีเสมหะ หายใจลำบาก เหนื่อย เสียชีวิตวันที่ 14 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 44)
รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ประวัติเสี่ยง คือ แฟนทำงานในสถานบันเทิงที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (แต่แฟนตรวจไม่พบเชื้อ) เข้ารับรักษาครั้งแรกเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยอาการไอ เหนื่อย และกลับมารักษาอีกครั้ง ด้วยอาการไอ เหนื่อย เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจลำบาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตวันที่ 15 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 45)
รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไปและขับรถแบคโฮ มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน ประวัติเสี่ยง คือ ภรรยาเคยทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เข้ารับรักษาครั้งแรกที่คลินิกแห่งหนึ่ง ด้วยอาการไข้สูง ร่วมกับทอนซิลอักเสบ และเข้ารับรักษาที่คลินิกอีก 5 ครั้ง จากนั้นจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยอาการไข้ วูบ หน้ามืด แพทย์ทำการกู้ชีพและใส่ท่อช่วยหายใจ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบปอดอักเสบ เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตวันที่
15 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 46)
โดยสรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,593 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,033 ราย เสียชีวิตรวม 46 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,672 ราย พบผู้ป่วยกระจายใน 68 จังหวัด มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 1,349 ราย ภูเก็ต 191 ราย นนทบุรี 148 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ส่วนจังหวัดที่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วย มี 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และอ่างทอง

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สธ.
วันที่: 16 เมษายน 2563