ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AVSSR