สธ. เร่งกำจัดหัดภายในปี 2563 เด็ก 1 - 12 ปี ฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ พ.ศ. 2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีว่า ตอนนี้การระบาดของโรคหัดมีมากทั่วประเทศและทั่วโลก ประเทศนานาชาติก็มีความร่วมมือ ตั้งมาตรการณ์กำจัดโรคหัดให้หมดได้ในเวลาอันใกล้ ประเทศไทยเองก็มีการดำเนินการยกระดับป้องกันในประชากรก่อน และตอนนี้ก็มีการเร่งรัดติดตามให้วัคซีนในกลุ่มเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีการให้วัคซีนเพื่อเป็นการตอบโต้การระบาดที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเราก็ยังพบว่าในประเทศไทย ก็ยังมีปัญหาในบางพื้นที่ พบว่ายังมีเด็กและผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคหัด ที่สำคัญในปี 2562 นี้ก็มีผู้เสียชีวิตถึง 24 ราย ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดประเทศไทย โดยเราเน้นหลักการว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ความสำคัญกับเด็กที่ยังได้รับวัคซีนป้องกันไม่ครบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงวัคซีนและสร้างความตระหนักให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ปกครอง ในการรับวัคซีนของบุตรหลาน
นพ.สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่เราจะกำจัดโรคหัด ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายของประเทศไทย ความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานพยาบาล โรงพยาบาลภาครัฐทั้งนอกและในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ซึ่งจะต้องช่วยกันปฏิบัติการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในพื้นที่ และที่สำคัญก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ ให้พ่อแม่ นำลูกหลานมารับการฉีดวัคซีนทั้งในระบบปกติและในระหว่างการการรณรงค์ เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้เข้าถึงวัคซีนมากที่สุด
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คน นำโดยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรวม 12 จังหวัดทั่วประเทศ
 
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ : 14/11/62