ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์