ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพยสินสำหรับปีงบประมาณ 2562