สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (30 ต.ค. 62) นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และแพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยแม่และเด็กกรมอนามัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ดูงานการนำแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพไปใช้ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมวิจัยของอาจารย์อลงกต กองมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน ซึ่งประกอบด้วย สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ และทดลองใช้งานในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 1,000 ราย
ทั้งนี้ เนื้อหาของสมุดบันทึกสุขภาพมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามการให้บริการได้อย่างทั่วถึง และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศในอนาคต นอกจากนั้น การทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีนในปี 2563 ต่อไปด้วย


 

ภาพ : นางสาวชิราภรณ์ ตายะ /ทนพญ.ผาณิตา โกมลมาลย์
วันที่ : 30/10/62