สวช. จัดการประชุมวิชาการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย QA ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ Global Regulation of Biologics and Key Success for QA

>>>เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ จัดการประชุมวิชาการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ Global Regulation of Biologics and Key Success for QA โดยมี ดร.สุภาพร ภูมิอมร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ กล่าวต้อนรับ การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุที่เป็นปัจจุบันให้กับหน่วยงานเครือข่ายฯ ได้รับทราบ โดยการประชุมได้รับความร่วมมือจาก บริษัท MERCK จำกัด ที่สนับสนุนวิทยากรจากต่างประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพในระดับนานาชาติ จึงทำให้การประชุมนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเครือข่ายเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 ท่าน จากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งหมด 19 หน่วยงาน
>>>เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการนี้แล้ว คาดว่าหน่วยงานเครือข่ายจะมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การผลิต ตลอดจนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุตามเป้าหมายของประเทศได้

ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ 11/09/62