ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ