ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562 สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2

**หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2562**