สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ

>>>เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นพ.นคร 
เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ โดยบรรจุในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 
>>>นอกจากนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์และการอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ พัฒนาด้านพื้นที่และอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การอบรมในกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกรอบความร่วมมือเป็นเวลา 10 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2562- 2571

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ : 15/05/62