ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562 สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1

**หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มีนาคม 2562**