รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

ตามประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน นั้น
บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 22 ราย ดังนี้
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
62101 นางสาววนิดา อำนาจเรืองไกร
62102 นายสมชาย นุชธานี
62103 นางสาวศุภกัญญา พฤกษหิรัญ
62104 นางสาวกนกลักษณ์  เรืองรุ่ง
62105 นายสมิทธิ กาญจนโภคิน
62106 นางสาวพรรษชล อูปแก้ว
62107 นายฐาณัฐ ผลวัฒนะ
62108 นางสาววฤณพร  นุ่มเจริญ
62109 นายมานิตย์  เบ้าทอง
62110 นางสาวพัทธ์ธีรา เฉยเกด
62111 นายสมเกียรติ ธีระธรรม
62112 นางสาวกัญญาลักษณ์ แก้วเกล้า
62113 นายธิติ ผ่องลำเจียก
62114 นางสาวกุลธิดา หรือเจริญ
62115 นางสาวประวิตรี ศรีวิเชียร
62116 นายจักรกฤษ ทศจิตร
62117 นางสุมาลี เจริญมินตร์
62118 นางสาวกนิษฐา ตันตราจิณ
62119 นางสาวปริญญา อินทร์คง
62120 นางสาวศันสนีย์ แขนโคกกรวด
62121 นางสาวปราณี ตระกูลใจดี
62122 นางสาวกาญจนา เชรษฐศิริ
 


กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนในวันสอบข้อเขียนด้วย
ความรู้ที่ใช้ในการสอบข้อเขียน  
ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
<<DOWNLOAD ใบประกาศ>>