สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมประชุมติดตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์

>>>เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้ (11 ก.พ.62) ที่ห้องประชุมจักรพิชัย อาคารอาหารบริรักษ์ สำนักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะทำงาน โดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมหารือเพื่อติดตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนที่ทางเดิน และการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์อีกด้วย
>>>นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนา ผลิต และใช้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้แก่ประชาชน และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คน ตามที่พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 กำหนดไว้

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
วันที่ : 12/03/62