ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่นี่