ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ

ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ