สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลไกการบริหารจัดการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์” ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ.2562 ณ จังหวัดนครปฐม

      เมื่อเวลา 13.00 น. วานนี้  (21 ก.พ.2562) ที่โรงแรมเรือนเครือวัลย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อนุกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 36 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลไกการบริหารจัดการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์  โดย นพ.มานิต  ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้สถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเสวนาร่วมกันในประเด็นการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันและการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
 
ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาสตร์
ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 22/02/62