โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562

      เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก พิธีเปิดโดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.สัตกร วงศ์สงคราม  “บรรยายหลักสูตรการพัฒนาชีวิตด้วยจิตจริยธรรม” ซึ่งหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใต้สถาบันเป็นที่ยอมรับ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา ได้เรียนรู้วิธีการสีข้าว ฝัดข้าว ทำขนมข้าวยาคู และไข่เค็มสมุนไพร สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกกั้นแม่น้ำนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝน
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์