สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561