สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

            เมื่อเวลา 07.09 น.วันนี้ (24 ก.ย.61) นพ.ธวัช  สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย.2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ฯ ได้ถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์
            ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน และเป็นการเทิดพระเกียรติที่ตลอดพระชนม์ชีพของทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
ของไทย” และ “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”   และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อถวายสักการะที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
           ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ ขอน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ความตอนหนึ่งว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน  เป็นที่สอง  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์” เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศต่อไป

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
วันที่ : 24/09/61