การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานด้านวัคซีน

เมื่อวานนี้ เวลา 9.00 น. (วันที่ 3 ก.ย. 61) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึกงานในวงจรการพัฒนาวัคซีน ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานงานด้านวัคซีน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจในการฝึกงานด้านวัคซีน สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของคณะเภสัชศาสตร์ และแหล่งฝึกงาน
ผลการระดมสมองภาคบ่ายจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้เห็นทิศทางที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สนใจฝึกงานด้านวัคซีน โดยมีหลายกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับแหล่งฝึกงาน ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยินดีให้การสนับสนุน และประสานงาน เพื่อให้เกิดเภสัชกรอยู่ในสายงานด้านวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ ต่อไป 

ที่มา : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 04/09/61