"วัคซีน เพื่อทุกคนบนผืนดินไทย"

การประชุมเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมฯ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนราธิวาส 27 สิงหาคม 2561หน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมนำเสนอแผนงานและกิจกรรมสำคัญในโครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ 3 กลยุทธ์สำคัญ คือ

1. สร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ 
2. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3. เน้นความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนบนผืนดินไทยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และในการประชุมยังร่วมหาแนวทางในการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณอีกด้วย
สถาบันฯ ขอขอบคุณความตั้งใจของทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสร้างเสริมฯ ในพื้นที่ ยะละ ปัตตานี และนราธิวาส

 

ที่มา: ผาณิตา โกมลมาลย์
ภาพ : วรวิช บุญยาทิษฐาน
วันที่ : 27/08/61