ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวิจัยการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยต่อเชื้อไอกรนในทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนขณะตั้งครรภ์(ปีที่2) ปีงบประมาณ 2561