ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางและรถตู้โดยสาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561