โครงการเปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุ

สามารถรับชม Live broadcast ได้ที่ http://www.pharm.chula.ac.th/broadcast1