การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA” ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561

       เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (21 ส.ค.61) ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ นักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านวัคซีน ชีววัตถุ และยาแผนปัจจุบันของประเทศให้สามารถขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรฐาน ICH eCTD โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน  ทั้งนี้ในการอบรมตลอดระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ, คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 21/08/61