เส้นทางวัคซีนสู่ “ทุ่งยางแดง”

  แม้จะถูกกล่าวขานว่าเป็นพื้นที่ “อัตราการรับวัคซีน ต่ำ ซ้ำซาก” แต่การลงเยี่ยมพื้นที่ครั้งนี้ กลับพบว่า บุคลากรด้านสาธารณสุข และทุกภาคส่วน เต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อม และความตั้งใจ ที่จะช่วยกันพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้ลูกหลานของเรา ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ลงเยี่ยม อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในโครงการสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง เพื่อร่วมกันค้นหาหนทางในการพัฒนา ที่อาจนอกเหนือจากตำราที่เคยเรียน
31 กรกฎาคม 2561 ณ ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ที่มา : ผาณิตา  โกมลมาลย์