การประชุมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่กลับพบว่ามีการระบาดของโรคในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนล่าง อันเนื่องมากจากความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำ โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 
สคร.ที่ 12 กรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม ผู้นำศาสนา และภาคการศึกษา ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลจากการประชุม ทำให้เราได้ทราบถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการกำหนดแนวทางในการพัฒนา และแม้ว่าการประชุมครั้งแรกนี้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานได้ แต่คณะผู้จัดฯ เชื่อว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน ที่จะทำให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยปลอดภัยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
 
การประชุมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม หาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา
 
ที่มา : ผาณิตา โกมลมาลย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพ : พาฝัน พลเยี่ยม,วรวิช บุญญาธิษฐาน
วันที่ 21 มิ.ย.61