ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการเตรียม Pseudovirions HPV 9 สายพันธุ์ ปี 2561