ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ NVIFDA ปี 2561