ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก ปี 2561