ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างเสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการภาครัฐในการตรวจคุณลักษณะและการควบคุมคุณภาพเซลล์เพาะเลี้ยง Vero สำหรับใช้ในการผลิตวัคซีน ปี 2561