ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวิจัยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่ : การเพิ่ม immunogenicity โดยการใช้ระบบนำส่งและสารเสริมฤทธิ์ทางอิมมูน (ปีที่ 3) ปี 2561