ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัคซีนและชีววัตถุในสัตว์ทดลองตามหลักการสากล OECD GLP เพื่อรองรับการพึ่งตนเองของประเทศด้านวัคซีน ปี 2561