ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างจัดประชุม AVSSR ปี 2561