ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการศึกษาสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ปี 2561