ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับการดูดซับของท็อกซอยด์เชื้อคอตีบและบาดทะยักในวัคซีน DTaP ด้วยวิธี Sandwich ELISA ปี 2561