ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ ปี 2561