ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างร่วมดำเนินการและเป็นที่ปรึกษาในโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561