ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาชุดสมรรถนะและแนวทางในการพัฒนาผู้จัดการโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนออกสู่ตลาด ปี 2561