ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าของอาคาร 4 สถาบันบำราศนราดูร ปี 2561