สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Inexpensive type-independent Pneumococcal Vaccine”

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Inexpensive type-independent Pneumococcal Vaccine โดย ศาสตราจารย์พอตเตอร์ ดับเบิ้ลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและนำเสนอผลการทดสอบวัคซีนพีซีวี
ชนิดเชื้อตาย (Inactivated Whole cell Pneumococcal Vaccine; PATH-wSP) และความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทย  โดยมีหน่วยงานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ  เข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภาพ : ธนศักดิ์   สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ 29 ม.ค.61