ตารางแสดงวงเงินจ้างผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนซิก้า ปีงบประมาณ 2561