ประกาศผลการประกวดราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ ปีงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 2