ตารางราคากลางจ้างผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่การผลิตสู่อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561